Останні події

Программа Партии УДАР - сокращенный вариант

 

ПРОГРАМА

міні версія

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

ВІД УСПІХУ ЛЮДИНИ ДО УСПІХУ КРАЇНИ!

 

Ми об’єднуємося заради перетворення України. Ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином, що базуються на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не на домінуванні та примусі з боку держави. Для цього Україна потребує нових ціннісних орієнтирів:

·                    повага до СВОБОДИ ЛЮДИНИ, верховенство її прав, потреб та інтересів

Лише вільна людина здатна рухати суспільство вперед. Тому наша мета – вивільнити громадянина з-під надмірної державної опіки і обмежити державне втручання в його життя.

·                    ЄДНІСТЬ КРАЇНИ, єдність громадянської нації, здатної до самоорганізації та колективних дій

Лише консолідована країна може бути ефективною і конкурентною у світі. Це потребує формування в Україні громадянської нації зі спільним баченням національного майбутнього. Єдиним критерієм приналежності до неї повинно бути прагнення реалізувати себе в Україні. Ми повинні усвідомити, що цілі, які нас об’єднують, важливіші за міфи та ідеології, які можуть нас розділяти.

·                    ІНТЕГРОВАНІСТЬ у сучасний розвинений світ

Висока інтегрованість у розвинений світ дозволить Україні адекватно відповідати на зовнішні виклики та бути активним міжнародним гравцем, сприятиме формуванню сучасних ціннісних орієнтирів, розкриватиме людський потенціал, посилить підзвітність влади, підвищить інвестиційну привабливість держави, відкриє можливості для створення високотехнологічної інноваційної економіки.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВА

1. Ми дотримуємося цінностей об’єднаної Європи – це захист прав людини, верховенство права, розвиток демократії. Для збільшення впливу громади на владу, публічно-правові рішення органів влади різного рівня повинні прийматись та затверджуватись через: 1) консультативно-дорадчі органи; 2) громадські та експертні ради; 3) громадські слухання; 4) місцеві ініціативи; 5) загальні збори громадян за місцем проживання; 6) місцеві референдуми. 

2. Ми виступаємо за гармонійний розвиток усіх національностей, політику міжкультурного діалогу, повагу до культурного розмаїття та гарантовані механізми захисту прав національних меншин, політику суспільної інтеграції, що гарантуватиме розвиток толерантності в українському суспільстві, підвищить рівень соціальної взаємодії та збагачення багатогранної культури громадянської нації.

ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

3. Ми виступаємо за рівнозначну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життя: 1) економіка – скорочення розриву у доходах жінок і чоловіків, врахування неоплаченої домашньої праці при розподілі матеріальних ресурсів, економічних та соціальних благ; 2) політика – залучення жінок до процесу прийняття рішень; 3) соціальна сфера – гармонізація сімейного та професійного життя чоловіків та жінок.

ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ

4. Ми бачимо Україну державою, в якій всі рівні перед законом – і звичайний громадянин, і владний діяч.

5. Зміни до Конституції повинні пройти широке експертне та громадське обговорення і остаточне ухвалення парламентом нового скликання.

6. Повноваження між вищими органами державної влади повинні бути чітко розподіленими та збалансованими. Президент повинен залишатися главою держави, але при цьому його повноваження мають бути врівноважені з іншими гілками влади – Парламентом та Урядом.

7. Місцеве самоврядування є основою розвитку держави. На державному рівні мають вирішуватися лише питання державного значення, а також ті, які не можуть бути вирішені на місцевому рівні.

8. Діяльність влади повинна бути прозорою. Має бути забезпечений доступ до публічної інформації.

9. Найбільш важливі рішення мають ухвалюватися лише після консультацій з громадськістю шляхом проведення слухань, місцевих референдумів тощо.

10. Доцільно закріпити народну законодавчу ініціативу, тобто право певної кількості громадян України вносити законопроекти на першочерговий розгляд Парламенту.

11. На парламентських виборах необхідно запровадити пропорційну виборчу систему голосування за відкритими списками у багатомандатних регіональних округах з преференціями, коли черговість проходження кандидатів від партії до Парламенту визначається за результатами голосування виборців, а не визначеними керівництвом партії місцями у списку. Громадяни знатимуть, хто представляє їх у Парламенті.

12. Повинна бути забезпечена прозорість інформації про фінансування та використання грошей, отриманих політичними партіями на свою діяльність.

13. Слід обмежити депутатську недоторканість. Конституційна вимога щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності має чітко дотримуватися.

14. Народний депутат повинен голосувати лише особисто.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

15. Первинною ланкою місцевого самоврядування має стати територіальна громада. Ми виступаємо за територіальну повсюдність місцевого самоврядування.

16. Наша принципова позиція – громадяни повинні отримати право голосування на місцевих виборах, якщо на день голосування їм вже виповнилося шістнадцять років.

17. Ми виступаємо за достатнє фінансування місцевого самоврядування для вирішення проблем у кожному регіоні. Місцева влада має функціонувати на засадах максимальної прозорості та доступності для громадян.

18. Ми виступаємо за запровадження обов’язкової щорічної звітності рад перед громадами з питань управління комунальним майном, землею та фінансами.

19. Депутати сільських та селищних рад обиратимуться за мажоритарною виборчою системою,  депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад – за пропорційною виборчою системою за відкритими списками з преференціями.

20. Міських, сільських та селищних голів необхідно обирати абсолютною більшістю голосів, тобто проводити другий тур виборів, якщо у першому ніхто з кандидатів не набрав більше половини голосів виборців.

РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21. Ми виступаємо за проведення повноцінної адміністративної реформи в Україні на засадах: 1) демократичного урядування; 2) децентралізації повноважень та 3) підвищення відповідальності службовців за свої дії або бездіяльність.

22. Уряд, як найвищий колегіальний орган виконавчої влади, повинен формуватися передусім за критеріями професійності та ініціативності кандидатів на міністерські посади. Він має здійснювати свою діяльність відповідно до розробленої ним Програми. Міністри повинні бути політичними фігурами та нести політичну відповідальність за свої рішення.

23. Проекти урядових рішень, які зачіпають інтереси суспільства чи окремих його груп, повинні проходити стадію громадського обговорення.

24. Державна служба повинна бути перетворена на професійний, політично нейтральний інститут. На всі посади державної служби, включно з вищими, добір має здійснюватися виключно на підставі відкритого конкурсу та попереднього проходження відповідного підготовчого курсу.

25. У площині взаємин між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з одного боку та фізичними або юридичними особами з іншого боку потрібні максимальне зменшення адміністративного втручання та спрощення процедур.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

26. Ми вважаємо, що потрібно усунути передумови для корупції, в тому числі коли заплутане, нечітке або двозначне законодавство сприяє корупційним проявам.

27. Публічні особи (політики, судді, державні службовці і службовці місцевого самоврядування тощо) мають дотримуватися вимог Конституції і законів України – здійснювати свою діяльність на користь громадянам, перетворитися на відповідальних найманих працівників на службі громад.

28. Відповідальність за корупційні дії має бути невідворотною незалежно від статусу і зв’язків чиновників.

29. Присутність держави в економічному житті суспільства повинна бути оптимально обґрунтованою. Втручальні повноваження інспекційних органів мають бути суттєво обмежені.

30. Потрібно розмежувати політичні та адміністративні посади в органах влади для подолання конфлікту між особистими інтересами чиновників, їхньою політичною приналежністю та інтересами держави в цілому.

СУДОВА РЕФОРМА

31. Ми виступаємо за відновлення довіри до системи правосуддя та справжню незалежність, професійність і відповідальність суддів. Діяльність будь-якого суду чи судді має бути відкритою для громадськості.

32. Політики повинні бути позбавлені будь-яких важелів впливу і тиску на суди, прокуратуру та органи внутрішніх справ.

33. Судді мають добиратися з професіоналів за результатами складного, але прозорого і об’єктивного конкурсного випробування.

34. Завдяки спрощенню процедур та прискоренню розгляду справ не повинно залишитися жодного правового спору щодо захисту прав особи, який не можна було б передати до суду.

35. Наша принципова позиція – рівність всіх учасників судового процесу. Партія підтримує принцип реальної змагальності сторін на кожному етапі кримінального процесу. Ми виступаємо за впровадження суду присяжних.

36. Ми виступаємо за гуманізацію кримінального законодавства і пропонуємо за незначні правопорушення запровадити інститут кримінального проступку. За вчинення проступків застосовуватимуть штрафні санкції, і вони не матимуть наслідком судимість.

37. Прокуратуру слід позбавити функцій загального (тотального) нагляду та досудового слідства.

38. Органи внутрішніх справ повинні служити інтересам суспільства – для цього їх потрібно позбавити військових функцій. Частину функцій органів внутрішніх справ слід передати місцевій поліції.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

39. Ми прагнемо створити в Україні економіку рівних можливостей, котра базуватиметься на соціально-ринкових принципах – поєднуватиме цивілізовану конкуренцію з соціальним захистом тих, хто цього об’єктивно потребує.

40. Ми підходимо до реформ як до суспільного проекту. Все, що ми робитимемо, буде спиратися на підтримку суспільства. Реформи потребують широкого громадського та експертного обговорення.

41. Ми виступаємо за закон, який виконуватиметься всіма без виключень та викликатиме повагу. Змінювати закон та кадри, які його мають впроваджувати, треба одночасно.

42. Ми виступаємо за сильні та захищені права власності для всіх громадян.

43. Ми вважаємо, що чиновник повинен служити суспільству – дотримуватиметься виключно законодавства та буде позбавлений зайвих повноважень. Перевірки мають відбуватися за чіткими та прозорими процедурами.

44. Ми виступаємо за захист чесної конкуренції та вільне підприємництво, що сприятиме пришвидшенню темпів зростання у півтора-два рази.

45. Ми вважаємо, що власниками сільськогосподарських угідь можуть бути виключно фізичні особи – громадяни України.

46. Для забезпечення конкурентоздатності України пріоритетною для державного фінансування повинна стати освіта та фундаментальна наука, а також інфраструктура.

47. Наша принципова позиція – впровадження європейського підходу до оподаткування. Податки мають бути простими, помірними та передбачуваними. Потрібно удосконалити спрощену систему оподаткування для малого та мікробізнесу.

48. Ми виступаємо за лібералізацію та кардинальне спрощення податку на прибуток підприємств. Розмір єдиного соціального внеску підлягає зниженню вдвічі.

49. Вважаємо за доцільне запровадити спеціальний пенсійний податок на активи, створені за часів Радянського Союзу, з метою формування первинної ресурсної бази для накопичувальної пенсійної системи.

50. Ми сприятимемо створенню в Україні ефективної, швидко та стійко зростаючої, сучасної інноваційної економіки, здатної забезпечити достойні соціальні стандарти для всіх.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

51. Основною альтернативою існуючим проблемам солідарної пенсійної системи є запровадження механізму індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків.

52. Держава виступає гарантом виплати накопичених коштів. Крім цього, держава також несе відповідальність за підтримання рівня добробуту пенсіонерів вище рівня бідності.

53. Фінансування солідарної пенсійної системи протягом перехідного періоду буде здійснюватись за рахунок оподаткування виробничих потужностей, створених за часів існування Радянського Союзу.

54. Виступаємо за запровадження адресності у наданні соціальної допомоги – тобто призначення допомоги тим, хто справді її потребує. Завдяки принципу адресності можна значно збільшити соціальні виплати для малозабезпечених громадян, сімей з дітьми та непрацездатних громадян.

55. Ми пропонуємо збільшити рівень фінансування для підтримки сімей з дітьми та продовжити виплати допомоги на дитину до досягнення нею 15 років (а у окремих випадках до 18 років).

56. Для захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потрібно активізувати виконання програми розвитку дитячих будинків сімейного типу.

57. Громадяни, які бажають працювати, повинні мати можливість здійснювати це право – або на ринкових умовах, або через програму громадських робіт, особливо у регіонах.

58. Завдяки підтримці облаштування спеціальних робочих місць та відповідним стимулам до працевлаштування, держава повинна сприяти зайнятості інвалідів.

59. Держава повинна забезпечити першочергове працевлаштування молоді за допомогою квотування робочих місць на підприємствах та установах.

РЕФОРМА СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

60. Ми виступаємо за використання в реформі охорони здоров’я індикаторів і стандартів якості медичних послуг.

61. Потрібно створити ефективну модель співпраці приватних і державних установ охорони здоров’я для лікування кожного конкретного хворого та для загальної профілактики захворюваності.

62. Після збільшення фінансування сфери охорони здоров’я ми пропонуємо поетапне впровадження в Україні загальнообов’язкового соціального медичного страхування для працюючих категорій громадян. Для отримувачів соціальної допомоги основним платником соціальних страхових внесків має залишитися держава.

63. Профілактична медицина та здоровий спосіб життя мають стати основою державної політики та суспільних пріоритетів. За місцем проживання, навчання чи роботи мають бути створені умови для занять спортом. Боротьба зі шкідливими звичками та залежностями повинна набути масштабного загальнонаціонального характеру.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

64. Підвищення екологічних с

  29 Листопада 2011 +Коментар | подобається